เงื่อนไขและข้อกำหนดของนกฮอลิเดย์

คำนิยาม

“พรีแพคเก็จ” หมายถึง การซื้อแพจเก็จตามที่มีรายการท่องเที่ยว รวมไว้เบ็ดเสร็จแบบแพจเก็จทัวร์
““ไดนามิค แพคเก็จ” หมายถึง การซื้อแพจเก็จ ที่ลูกค้าเลือกบริการต่างๆ
ด้วยตัวเองมาจัดรวมกันเป็นแพคเก็จ แล้วทำการจองโดยตรงผ่านหน้าเว็บไซต์ www.nokholidays.com
“ซัพพลายเออร์” หมายถึง ผู้ให้บริการเที่ยวบิน ที่พัก รถเช่า กิจกรรมท่องเที่ยว และสินค้าบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรงต่อผู้ลูกค้า

1. ด้านทั่วไป

บริษัท นกฮอลิเดย์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า นกฮอลิเดย์) เป็นนิติบุคลภายจดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนเลขที่ 0105557050352 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นกฮอลิเดย์เป็นผู้แทนขายทัวร์ ใบอนุญาตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลขที่ 11/07614

สายการบินนกแอร์และสายการบินนกสกู๊ต เป็นผู้ให้บริการเที่ยวบิน ในขณะที่โรงแรมที่พัก รถเช่า กิจกรรมท่องเที่ยว และสินค้าบริการอื่นๆ เป็นการให้บริการของบริษัทซัพพลายเออร์โดยตรงต่อลูกค้า โดยผู้ให้บริการนั้นๆ และไม่ถือเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของนกฮอลิเดย์ ดังนั้น นกฮอลิเดย์ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเว้นบริการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ หากมีกรณีพิพาท

2. การยอมรับข้อตกลงฉบับนี้

เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ใช้กับ ผู้ใช้งานเว็บไซต์และลูกค้าที่ซื้อแพคเกจทัวร์บนเว็บไซต์ www.nokholidays.com และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ ข้อกำหนดต่างๆ

3.เงื่อนไขข้อตกลงของสัญญานี้

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมการขายแพคเก็จทัวร์ ทั้งแบบพรีแพคเก็จ และไดนามิกแพคเก็จ ผ่านหน้าเว็ปไซต์นกฮอลิเดย์ (www.nokholidays.com) ตามรายละเอียดที่แสดงในใบยืนยันการจอง

หรือเอกสารแจ้งรายละเอียดการเดินทางอื่นๆ รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

รถเช่า และกิจกรรมท่องเที่ยว จะถูกรวมไว้ภายในแพคเกจเมื่อแสดงราคาขายเป็นยอดราคารวมกับบริการอื่นแล้วเท่านั้น

ข้อมูลต่างๆ ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือเผยแพร่บนช่องทางอื่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เว้นเสียแต่ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ซื้อแพคเกจทัวร์ ข้อมูลเหล่านั้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

นอกเหนือจากข้อกำหนดฉบับนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินนกแอร์ และสายการบินนกสกู๊ต ใช้บังคับบริการส่วนที่เป็นเที่ยวบินภายในแพคเกจทัวร์ ตราบที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินกับข้อกำหนดฉบับนี้มีข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ข้อกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับ

เอกสารฉบับภาษาไทยของข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ถือเป็นหลักปฎิบัติและตีความเป็นแม่บทสำคัญ ข้อตกลงในภาษาอื่น ถือเป็นฉบับแปลจากภาษาไทย ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งใด ด้านการตีความในเรื่องของภาษา ให้ยึดถือจากเอกสารฉบับภาษาไทยเท่านั้น

นกฮอลิเดย์พยายามทำให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด แต่นกฮอลิเดย์ไม่รับผิดต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี นกฮอลิเดย์จะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดหลังจากที่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงเรื่องดังกล่าว

3.1 รายละเอียดแพคเก็จ และราคา

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้ให้บริการในท้องที่อาจมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยตรงกับลูกค้าได้ เช่น ภาษีสนามบินนอกเหนือประเทศไทย และ/หรือภาษีของท้องที่นั้นๆ ลูกค้าผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถซื้อประกันป้องกันการยกเลิกการเดินทางได้เพิ่มเติม ซึ่งประกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ และรวมไปถึงตั๋ว บริการภาคพื้นอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเก็จทัวร์ที่ซื้อผ่านนกฮอลิเดย์ ลูกค้าจะต้องติดต่อโดยตรงกับบริษัทประกันเท่านั้น

นกฮอลิเดย์สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาหากมีความคลาดเคลื่อนดังที่แสดงบนเว็บไซต์ ราคาที่แสดงในสื่อโฆษณาขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างหรือห้องว่างในระบบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งประกาศ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการจองใหม่ รวมถึงอาจมีการควบคุมปริมาณการขายไว้ อาจไม่มีให้บริการในช่วงบางวันและเวลา และอาจจำกัดเฉพาะบางเส้นทางหรือบางประเภทแพคเก็จ

3.2 การจอง

นกฮอลิเดย์อนุญาติเฉพาะการจองแบบรายคคล ไม่รับจองแบบกลุ่ม นกฮอลิเดย์เปิดให้บริการจองโรงแรมได้สูงสุด 3 ห้องต่อหนึ่งการจอง หากลูกค้าจัดทำรายการจองมากกว่า 3 ห้อง ผ่านรายการมากกว่าหนึ่งการจอง นกฮอลิเดย์จัดว่าการจองดังกล่าวเป็นการจองแบบกลุ่ม ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมก่อน และอาจมีผลต้องปรับเปลี่ยนจนถึงการยกเลิกการจองนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนกฮอลิเดย์

เมื่อทำรายการจองบนเว็บไซต์ ลูกค้ายืนยันว่าผู้เดินทางทุกท่าน ดังรายชื่อที่ปรากฎในการจอง ได้ยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ เงื่อนไขข้อตกลงของซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการ และเงื่อนไขข้อตกลงของสายการบินแล้ว โดยลูกค้าสามารถศึกษาข้อตกลงของสายการบินได้จากเว็บไซต์ของสายการบิน ทั้งนี้ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองและข้อมูลจำเป็น ต่อผู้ร่วมเดินทางด้วยตนเอง

3.3 การชำระเงิน

การซื้อแพคเกจนั้น ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนราคาของแพคเกจ ผ่านช่องทางการชำระเงินที่กำหนดบนเว็บไซต์ nokholidays.com เท่านั้น โดยการจองต้องทำและถูกยืนยันการเดินทาง ไม่ต่ำกว่าหนึ่ง (1) วันก่อนการเดินทาง นกฮอลิเดย์จำกัดการจองครั้งละไม่เกิน 9 ท่าน นกฮอลิเดย์ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ ที่ซัพพลายเออร์อาจเรียกเก็บเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านเดินทางเป็นกลุ่มเกินเก้า (9) คน แม้วว่าจะทำการจองแยกกันก็ตาม

เมื่อนกฮอลิเดย์ได้รับชำระเงินแล้ว นกฮอลิเดย์อาจมีการตรวจสอบความพร้อมให้บริการของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงทำการยืนยันการจองให้ลูกค้าผ่านการส่งอีเมล์ยืนยันที่ระบุรายละเอียดในการจอง

นกฮอลิเดย์อาจใช้ระบบการชำระเงิน จากผู้ให้บริการระบบชำระเงินที่ได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหลังจากระบบได้รับการชำระเงินที่สมบูรณ์ และได้ส่งใบยืนยันการจองให้กับลูกค้าแล้ว ตามรายละเอียดข้อ 6 ในข้อกำหนดฉบับนี้

3.4 การทุจริต/ฉ้อโกงในการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดดิตที่เป็นจริง นกฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ และ/หรือ การยืนยันการจองอาจล่าช้า และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ นกฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์สุ่มตรวจสอบรายการจอง ก่อนที่บริษัทจะทำการยืนยันการจอง เพื่อลดการทุจริตและฉ้อโกงด้านการจ่ายด้วยบัตรเครดิต โดยการร้องขอดูหลักฐานส่งผ่านเครื่องโทรสาร หรือสำเนาส่งทางไปรษณีย์ อันได้แก่ อยู่ผู้ถือบัตร สำเนาบัตรเครดิตของลูกค้า และรายงานการใช้บัตรเครดิตล่าสุด

3.5 ใบยืนยันการจอง

เมื่อนกฮอลิเดย์ได้รับข้อมูลชี้ชัดว่าการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ นกฮอลิเดย์จะจัดส่งใบยืนยันการจองให้กับลูกค้าทางอีเมล์ซึ่งลูกค้าได้กรอกไว้ในขณะทำการจอง ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์ที่กรอกให้กับนกฮอลิเดย์ และลูกค้าจะต้องแสดงใบยืนยันการจองฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบดิจิตอล เมื่อต้องการเริ่มใช้บริการใดๆ ภายใต้แพคเก็จ

นกฮอลิเดย์อาจจัดส่งใบยืนยันการจองให้ลูกค้าใหม่ในกรณีที่ลูกค้าทำหาย ซึ่งลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานตามที่นกฮอลิเดย์เห็นควร

หากใบยืนยันการจองเสียหายหรือถูกปรับแต่ง นกฮอลิเดย์ถือว่าใบยืนยันการจองนั้นไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อรับบริการ ซึ่งมีผลประหนึ่งลูกค้าไม่มีใบยืนยันการจองมาแสดงต่อซัพพลายเออร์

4. กรณีพิเศษ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดฉบับนี้

4.1 การคุ้มครองการยกเลิก

ลูกค้าสามารถซื้อแผนประกันป้องกันการยกเลิกการเดินทาง หลังจากที่ซื้อแพจเกจแล้ว กับบริษัทประกันภัยพันธมิตรของ บริษัท นกฮอลิเดย์ จำกัด แผนประกันนั้น มีผลครอบคลุมเฉพาะการเดินทาง และบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น

4.2 การยื่นเรื่องขอเอกสารผ่านเข้าเมือง (หนังสือเดินทาง และวีซ่า)

ลูกค้ามีหน้าที่เตรียมหนังสือเดินทาง (Passport) และวีซ่า (VISA) ที่ใช้งานได้ สำหรับการเดินทางไปยังประเทศปลายทาง โดยทั่วไปหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่าหก (6) เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับ ในการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าสู่ประเทศจุดหมายปลายทางนั้น ผู้ที่ถือสัญชาติไทยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ จากกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่เว็บไซต์ www.consular.go.th และสำหรับลูกค้าที่ถือสัญชาติอื่น ต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไป สำหรับท่านที่เป็นตัวแทนทำการจองให้บุคคลอื่น ท่านจำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้ต่อผู้ร่วมการเดินทางท่านอื่นให้เตรียมเอกสารให้พร้อมด้วย

4.3 ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศจุดหมายปลายทาง ผู้ที่ถือสัญชาติไทยควรตรวจสอบข้อมูลจากกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่เว็บไซต์ www.consular.go.th และสำหรับลูกค้าที่ถือสัญชาติอื่น ต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไป

4.4 ข้อมูลการเดินทาง

หากกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยผู้ให้บริการ นกฮอลิเดย์ จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

5. โรงแรม

5.1 จำนวนของคืนเข้าพัก

จำนวนคืนการเข้าพักอาศัย อาจจะไม่เทียบเท่ากับจำนวนวันเดินทาง ในกรณีเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินคาบเกี่ยวเป็นช่วงเวลากลางคืน

5.2 การจัดระดับโรงแรม

ระบบการจัดระดับและจำนวนดาวของโรงแรม เป็นไปตามสิ่งที่ซัพพลายเออร์ของเราได้สร้างขึ้น โดยอาจไม่ตรงกับการจัดระดับอย่างเป็นทางการ นกฮอลิเดย์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดประเภทโรงแรมที่แต่ละซัพพลายเออร์กำหนดขึ้น

ในการจัดระดับและจำนวนดาวของโรงแรม เป็นไปตามลักษณะของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น โรงแรมระดับ 3 ดาว อาจมีมาตราฐานที่แตกต่างกันได้ในแต่ละประเทศ

5.3 รายละเอียดของโรงแรม

นกฮอลิเดย์มีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการและสภาพสถานประกอบการ อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

นกฮอลิเดย์ กลุ่มบริษัทคู้ค้า และซัพพลายเออร์ ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลบนเว็บไซต์จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งรวมถึงคำบรรยายโรงแรม รถเช่า และบริการด้านท่องเที่ยวอื่นๆ (รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียง รูปภาพ การบรรยายสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม ข้อมูลบรรยายบริการ ตำแหน่งที่ตั้งที่ปรากฎบนแผนที่และอื่นๆ)

โรงแรมที่พักบางแห่ง อาจมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าได้ ในกรณีนี้ ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการจอง

โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ อาจเรียกเก็บเงินประกันผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยตรงจากลูกค้า สำหรับค่าบริการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่ลูกค้าเข้าพัก รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอำนวยความสะดวกที่ห้องพัก ค่าชมภาพยนตร์ ค่ามินิบาร์ ค่าความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของทางโรงแรมที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

การกำหนดอายุผู้ที่มีสิทธิ์เช็คอินเข้าพักโรงแรมที่พักได้นั้น แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการศึกษากฎระเบียบของประเทศนั้นๆ

6. กิจกรรมท่องเที่ยวและบริการรับส่ง

นกฮอลิเดย์ไม่รับผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีในวันเดินทาง เว้นแต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปในวันเดินทาง กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีในวันเดินทาง อาจต้องชำระค่าใช้จ่ายในบางกรณี หรืออาจเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางกับผู้โดยสารที่อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปที่ชำระค่าบริการเต็มจำนวน กรณีเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปในวันเดินทาง จะต้องทำการจองเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไป

สำหรับการเดินทางทุกประเภทที่โดยสารรถยนต์ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อกระเป๋าและสัมภาระของตน รวมถึงขณะถูกจัดเก็บไว้บนรถที่ใช้เดินทาง นกฮอลิเดย์แนะนำให้ลูกค้าแสดงตัว และดูแลการขนส่งกระเป๋าขึ้นและลงจากรถด้วยตนเอง

สำหรับการขนส่งสัมภาระเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน เดินทางด้วยรถไฟ และเดินทางทางน้ำ ให้อ้างถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของซัพพลายเออร์ที่ให้บริการ หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อสัมภาระ ลูกค้าจะต้องแจ้งคำร้องขอการชดเชยจากซัพพลายเออร์นั้นในทันที

นกฮอลิเดย์แนะนำให้ลูกค้าทำการยืนยันบริการรถรับส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้นทางซัพพลายเออร์อาจไม่สามารถให้บริการได้

ผู้ให้บริการจะไปรับหรือไปส่งลูกค้าตามสถานที่รับส่งที่ระบุในใบยืนยันการจอง หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับส่ง อาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงค่าบริการที่เกิดขึ้นเมื่อจุดรับส่งใหม่ห่างจากจุดรับส่งเดิมเกินกว่า 2 กิโลเมตร นกฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหากบริการที่ลูกค้าร้องรอมีความแตกต่างเป็นอย่างมาก จากบริการที่ระบุในใบยืนยันการจอง การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

ลูกค้าควรมาถึงยังจุดนัดพบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางหรือเวลาเริ่มกิจกรรมท่องเที่ยวนั้นๆ หากลูกค้ามาถึงหลังเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ นกฮอลิเดย์จะถือว่าลูกค้าไม่มาใช้บริการ นกฮอลิเดย์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการไม่มาใช้บริการ ด้วยสาเหตุอันเกิดจากลูกค้าเอง และนกฮอลิเดย์จะไม่เก็บที่นั่งหรือบริการไว้รอลูกค้า หากลูกค้าเข้าเช็คอินโรงแรมช้ากว่ากำหนด เนื่องด้วยเหตุผลจากเที่ยวบินนกแอร์และนกสกู๊ต นกฮอลิเดย์จะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อลูกค้า

7. การยกเลิก

นกฮอลิเดย์ไม่อนุญาตให้ทำการยกเลิกการจัดซื้อแพคเก็จทุกประเภท

นกฮอลิเดย์ ถูกจำกัดสิทธิ์ในการยกเลิกบริการของผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ จึงมีผลทำให้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อแพคเก็จ

7.1 การยกเลิกในกรณีเหตุสุดวิสัย

ในสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะสงคราม ภ้ยพิบัตทางธรรมชาติ ภาวะการเกิดโรคระบาดต่อการเดินทาง ในสถานที่ที่จุดหมายปลายทางที่ได้ทำการจองและซื้อไว้แล้วนั้น และทราบชัดล่วงหน้าภายในสิบห้า (15) วัน ก่อนกำหนดวันเดินทางจริง และตรวจสอบแล้วเป็นเหตุและเป็นผลประจักษ์แน่ชัดจนถึงวันที่เริ่มการเดินทางของแพคเก็จ ลูกค้าสิทธิ์ในการขอยกเลิกทัวร์ ซึ่งนโยบายนี้มีผลบังคับใช้รวมถึง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่างการเดินทาง ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความเสี่ยงโดยตรง

ลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง จากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในประเทศนั้นๆ ก่อนที่จะเริ่มเดินทาง

เมื่อแพคเก็จได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกสมบูรณ์ตามเงื่อนไขนี้แล้ว ลูกค้าจะต้องติดต่อนกฮอลิเดย์เพื่อยื่นเรื่องขอคืนเงินได้เต็มจำนวนตามที่ได้ชำระไว้

ในกรณีที่ลูกค้า จองแพคเกจที่เฉพาะเจาะจงสถานที่ปลายทาง ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยข้างต้นอยู่แล้วในขณะทำการจอง ลูกค้าไม่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาขอคืนเงิน

7.2 การยกเลิกในกรณีปัญหาด้านสุขภาพ

สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางได้ สืบเนื่องมาจากความเจ็บป่วยร้ายแรง ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองก่อนการเดินทางที่แน่ชัดว่ามีผลเสียต่อความเจ็บป่วย ข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงลูกค้าที่ไม่สะดวกอย่างมากในการเดินทาง ที่ถูกปรับเปลี่ยนเงื่อนไขแพคเก็จโดยผู้ให้บริการ ลูกค้าจะต้องแจ้งต่อนกฮอลิเดย์ และยื่นแสดงเอกสารประกอบการรักษาพยาบาล หรือใบรับรองแพทย์ ของโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน ภายในห้า (5) วัน ก่อนกำหนดวันเดินทางจริง นกฮอลิเดย์สงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารจากคลีนิคใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ลูกค้าต้องส่งสำเนาเอกสารพร้อมลงนามรับรองเอกสาร เพื่อยืนเรื่องขอคืนเงินต่อนกฮอลิเดย์

เมื่อแพคเก็จได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกสมบูรณ์ตามเงื่อนไขนี้แล้ว ลูกค้าจะต้องติดต่อนกฮอลิเดย์เพื่อยื่นเรื่องขอคืนเงินได้ 50% จากจำนวนที่ได้ชำระไว้

7.3 นโยบายการคืนเงิน

หากมีการยกเลิกการเดินทาง ที่เหตุเกิดจากผู้ให้บริการ จากเหตุสุวิสัย และจากปัญหาด้านสุขภาพ นกฮอลิเดย์จะทำการจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้า ผ่านบัตรเครดิตเลขที่บัตรเดิมที่ได้ใช้ซื้อแพคเก็จไว้ ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินซื้อแพคเก็จผ่านช่องทางการชำระเงินแบบอื่น ลูกค้าจะต้องยื่นเอกสารสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุเลขบัญชีสำหรับการรับโอนเงินคืน ต่อนกฮอลิเดย์

ระยะเวลาของการดำเนินการคืนเงิน คือ 45-60 วัน นับจากเอกสารได้รับการพิจารณา พิสูจน์ และอนุมัติโดยนกฮอลิเดย์แล้ว

7.4 ไม่แสดงตัว

ลูกค้าที่ไม่แสดงตัวต่อโรงแรมที่พัก และการเข้าใช้บริการอื่นๆ หรือการใช้บริการไม่ครบจำนวนตามที่จองไว้ จะไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอคืนเงินต่อนกฮอลิเดย์

8. การปรับเปลี่ยนการจอง

8.1 การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน

ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเที่ยวบินตามเงื่อนไขของทางสายการบิน อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และ ค่าส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่สายการบินประกาศไว้ ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

8.2 การปรับเปลี่ยนโรงแรม

ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการเข้าพักโรงแรมที่จองไว้ ตามเงื่อนไขของทางโรงแรม โดยแจ้งต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน ก่อนกำหนดวันเดินทางจริง และราคาโรงแรมหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าราคาเดิม นกฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนราคาส่วนต่าง (หากมี) และไม่อนุญาติให้เปลี่ยนโรงแรม

บางโรงแรมอาจมีเงื่อนไขสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้ทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ซึ่งลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้วก่อนจะทำการจอง

8.3 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมท่องเที่ยว

ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวที่จองไว้ ตามเงื่อนไขของทางผู้ให้บริการ โดยแจ้งต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน ก่อนกำหนดวันเดินทางจริง และราคากิจกรรมท่องเที่ยวหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าราคาเดิม นกฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนราคาส่วนต่าง (หากมี)

ผู้ให้บริการบางรายอาจมีเงื่อนไขสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้ทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ซึ่งลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้วก่อนจะทำการจอง

8.4 การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

นกฮอลิเดย์ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ยกเว้นกรณีตัวอักษรผิด, คำนำหน้าชื่อผิด, สลับชื่อกับนามสกุล เท่านั้น และกรณี้เหล่านี้จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากนกฮอลิเดย์

ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมหมายเลขบุ๊คกิ้ง และสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนที่แสดงชื่อที่ถูกต้อง แล้วติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

8.5 กรณีที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

นโยบายการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุที่เกิดจากสายการบิน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นเหตุที่เกิดจากสายการบิน นกฮอลิเดย์จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาเที่ยวบินทดแทน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากลูกค้า เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีเที่ยวบินว่าง นกฮอลิเดย์จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ได้ชำระไว้

นโยบายการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยเป็นผู้ประกอบการโรงแรม

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นเหตุที่เกิดจากผู้ประกอบการโรงแรม นกฮอลิเดย์จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโรงแรมระดับเดียวกันทดแทน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากลูกค้า เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีห้องว่าง นกฮอลิเดย์จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ได้ชำระไว้

นโยบายการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยเป็นผู้ประกอบการกิจกรรมท่องเที่ยว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นเหตุที่เกิดจากผู้ประกอบการกิจกรรมท่องเที่ยว นกฮอลิเดย์จะพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหากิจกรรมประเภทเดียวกันทดแทน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากลูกค้า เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวทดแทนได้ นกฮอลิเดย์จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ได้ชำระไว้

9. สิทธิ์ของนกฮอลิเดย์ในการการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยไม่ต้องรับผิดชอบ

9.1 สถานการณ์ นอกเหนือและเกินกว่าที่สามารถจะควบคุมได้

นกฮอลิเดย์ อาจยกเลิกการเดินทางของแพคเก็จ ที่ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนกฮอลิเดย์ และสถานการณ์ที่ไม่สามารถประเมินและคาดการณ์ไว้ในขณะลูกค้าซื้อแพคเก็จ โดยที่นกฮอลิเดย์ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาได้ ซึ่งรวมถึง สถานการณ์สงคราม การจราจลกลางเมือง ผลกระทบจากภัยพิบัตตามธรรมชาติ โรคระบาดและโรคที่ติดเชื้อซึ่งเป็นอันตราย หรือสถานการณ์ที่เทียบเท่ากับที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

หากว่าการเดินทางถูกยกเลิกโดยเหตุที่เกินกว่าที่นกฮอลิเดย์จะควบคุมได้นั้น นกฮอลิเดย์ยินดีจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน หรือลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกปรับเปลียนแพคเกจได้ และต้องตั้งบนเงื่อนไขว่า หากแพคเกจที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีราคาที่แพงกว่าราคาเดิมที่ได้ซื้อไว้ ลูกค้าต้องถูกเรียกเก็บราคาค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้น หากลูกค้าเลือกการเดินทางใหม่ด้วยราคาแพคเกจที่มีราคาถูกกว่า ลูกค้าจะต้องมีสิทธิ์ในการได้รับส่วนต่างกลับคืน

ภายใต้สถานการณ์ข้างต้นนี้ นกฮอลิเดย์จะไม่รับผิดชอบ กรณีมีการปรับเปลี่ยน หรือการหยุดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์เกิดเมื่อการเดินทางเริ่มต้นไปแล้ว หากว่าการเดินทางของแพคเกจถูกปรับลดโดยนกฮอลิเดย์ นกฮอลิเดย์จะพิจารณาคืนส่วนลดให้กับลูกค้า นกฮอลิเดย์จะพยายามอย่างเต็มที่ ในการกำจัดความเสี่ยงหรือความยากลำบากที่อาจเกิดกับลูกค้า หากการเดินทางถูกยกเลิก นกฮอลิเดย์จะทำการส่งลูกค้ากลับไปยังสถานที่ตามที่ตกลงกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การส่งกลับจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนกฮอลิเดย์ต่อสถานการณ์และพื้นที่ที่ได้รับความเสี่ยงสูง และ/หรือ ส่งผลร้ายหากยังคงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยการประเมินสถานการณ์จะถูกอ้างอิงจากคำแถลงการของหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศไทย

หากนกฮอลิเดย์ไม่สามารถส่งกลับลูกค้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม และลูกค้าได้จัดหาการเดินทางกลับด้วยตัวเอง นกฮอลิเดย์อาจพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

9.2 สิทธิ์ของนกฮอลิเดย์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือเงื่อนไขการใช้บริการ

นกฮอลิเดย์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแพคเก็จทัวร์ โดยนกฮอลิเดย์ จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าลูกค้าได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง นกฮอลิเดย์สามารถแจ้งต่อลูกค้าถึงสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากการเปลี่ยนแปลงนั้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อลูกค้า หรืออาจยื่นขอรับส่วนลดหากการเดินทางไม่สามารถเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์

หากลูกค้าไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ของตน ภายในสาม (3) วันหลังจากได้รับแจ้ง ลูกค้าจะสูญเสียสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หรือยื่นขอรับส่วนลด หากลูกค้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถแจ้งนกฮอลิเดย์ภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะต้องแจ้งทันทีที่ทำได้

นกฮอลิเดย์สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้โดยสาร ที่นกฮอลิเดย์พิจารณาแล้วว่าอยู่ในภาวะมึนเมาจากแอลกอฮอล์และการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมคุกคามผู้ให้บริการ ผู้โดยสารท่านอื่น และพาหนะที่ใช้ในการบริการ ในกรณีนี้ นกฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ และไม่จัดหาบริการทดแทน

10. ภาระผูกพัน

ทั้งนกฮอลิเดย์และลูกค้าไม่มีภาระผูกพันต่อความสูญเสียทางอ้อม และความสูญเสียด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งหมายถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร การสูญเสียจากการใช้ผลกำไร ธุรกิจ รายได้ และชื่อเสียง

10.1 ภาระผูกพันของนกฮอลิเดย์

นกฮอลิเดย์ จะต้องควบคุมให้แพคเก็จเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ หากมีเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไม่ถึง ที่ส่งผลให้แพคเก็จต้องมีการเปลี่ยนแปลง นกฮอลิเดย์จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการให้เกิดความไม่สะดวกต่อลูกค้าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุด

หากลูกค้าไม่พึงพอใจจากการให้บริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง นกฮอลิเดย์จะพยามยามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว บนพื้นฐานความเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นไปได้

นกฮอลิเดย์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขายแพ็คเกจ จึงไม่มีภาระผูกพันต่อการตาย การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหาย อุบัติเหตุ การลักขโมย การเลื่อนกำหนดการ รวมถึงความไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม กับบริการต่างๆ ที่ให้บริการโดยโรงแรมหรือซัพพลายเออร์

10.2 ภาระผูกพันของลูกค้า

ลูกค้ามีภาระหน้าที่ในการทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ให้บริการ สายการบิน และนกฮอลิเดย์ ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลของนกฮอลิเดย์ อาทิเช่น อีเมล์ หรือเว็บไซต์ ก่อนและขณะทำการจอง ลูกค้ายังมีหน้าที่แจ้งต่อนกฮอลิเดย์เมื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้าหรือผู้เดินทาง

10.2.1 การชำระเงิน

ลูกค้าตกลงที่จะทำการจ่าย การชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของนกฮอลิเดย์ และนกฮอลิเดย์ขอสงวนในการยกเลิกรายการจองที่ได้รับชำระเงินไม่ครบถ้วน กฏข้อบังคับของการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นไปตามข้อ 3.4 การทุจริต/ฉ้อโกงในการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

10.2.2 ข้อมูล

ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าสำหรับใช้ประกอบการจองแพคเก็จทัวร์ รวมไปถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องของผู้ร่วมเดินทางแต่ละท่าน นกฮอลิเดย์ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมเดินทาง ลูกค้าที่ทำการจองแพคเก็จทัวร์ในนามของคนอื่นๆ ได้ตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้ และตามเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ ภายใต้กฎหมายประเทศไทย และผู้ร่วมเดินทางไม่มีภาระต้องชำระค่าใช้จ่ายของแพคเก็จ

10.2.3 ข้อร้องเรียน

ลูกค้ามีหน้าที่ในการติดต่อกับนกฮอลิเดย์ ภายใต้กรอบช่วงเวลาที่เหมาะสม หากว่าผู้เดินทางได้รับข้อบกพร่องในการใช้บริการแพคเก็จทัวร์ หากลูกค้าพบข้อบกพร่องหลังจากที่เริ่มต้นใช้บริการไปแล้ว ลูกค้าต้องพยายามแจ้งให้นกฮอลิเดย์ทราบในทันที นกฮอลิเดย์จะรับข้อร้องเรียนภายในยี่สิ่บแปด (28) วัน หลังจากวันเริ่มต้นเดินทาง

10.2.4 เอกสารประกอบการเดินทาง

ลูกค้าต้องตรวจดูให้แน่ใจแน่ชัดว่าใบยืนยันการเดินทาง เอกสารประกอบการเดินทางการ และชื่อของผู้เดินทาง ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (passport) ผู้เดินทางแต่ละท่านจะถูกเรียกให้แสดงเอกสารประกอบการเดินทาง อันได้แก่ หนังสือเดินทางที่ยังใช้เดินทางได้ วีซ่า หนังสือรับรองด้านสุขภาพ ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ ตั๋วโดยสารและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ ผู้เดินทางมีหน้าที่ดำเนินการและจัดกาเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางตามแพคเก็จที่ซื้อไว้ สายการบินมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเดินทาง หากผู้เดินทางไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็น หรือเอกสารไม่สามารถใช้การได้

10.2.6 ผลกระทบอันเกิดจากการละเมิดข้อตกลง

ในการละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ นกฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการเดินทางตามแพคเก็จ นกฮอลิเดย์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนั้นๆ ผู้เดินทางที่ถูกปฏิเสธจะไม่สามารถทำการเรียกร้องส่วนลดหรือเงินคืนจากบริการอื่นๆ ภายใต้แพคเก็จที่ไม่ได้เข้าใช้บริการ

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของบริการที่ใช้ไปก่อนการละเมิดข้อตกลง โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดข้อตกลงนี้

11. ข้อบกพร่องหลังจากการออกเดินทาง

ตามข้อตกลงข้างต้น แพคเก็จถูกนับว่ามีข้อบกพร่องเมื่อเกิดความแตกต่างจากใบยืนยันการเดินทาง และไม่ได้เกิดจากลูกค้าหรือสถานการณ์ลูกค้าเป็นต้นเหตุ ความแตกต่างไปจากรายละเอียดในใบยืนยันการเดินทางเล็กน้อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วในบางช่วงเวลา จะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง และหากเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนกฮอลิเดย์ ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องเช่นกัน ลูกค้าจะต้องทำการรายงานข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากพบข้อบกพร่องดังกล่าว

สิทธิ์ของลูกค้าในการร้องเรียนหลังการการเดินทาง ได้แก่

a) การแก้ไขข้อบกพร่อง

ลูกค้าสามารถแจ้งต่อนกฮอลิเดย์เพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น หากการแก้ไขนั้นสามารถทำได้โดยไม่เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเกินกว่าความเป็นจริงหรือเกิดความไม่สะดวกต่อลูกค้า การแก้ไขดังกล่าวจะถูกกำหนดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือภายใน 60 วันหลังจากวันเริ่มเดินทาง และเป็นวิธีแก้ไขที่ไม่ส่งทำให้ลูกค้าเกินความไม่สะดวก หากลูกค้าไม่พยายามแก้ไขข้อบกพร่อง หรือไม่แจ้งต่อนกฮอลิเดย์ในทันทีที่ทำได้ เพื่อให้นกฮอลิเดย์ได้พยายามแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการร้องเรียนใดๆ ต่อไป

b) รับคืนส่วนลด

หากว่านกฮอลิเดย์ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ ลูกค้าสามารถมีสิทธิ์ร้องขอส่วนลดคืนตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือขอรับเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าชำระไปก่อนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้น

c) สิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีที่แพคเก็จมีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการเดินทางถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลูกค้าอาจใช้สิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และส่งคำร้องขอเงินคืนเต็มจำนวนตามข้อ 6.3

d) การชดเชยค่าเสียหาย

สำหรับสถาณการณ์ที่ข้อบกพร่องของแพคเก็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า ลูกค้าสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยต่อความเสียหาย โดยต้องยื่นเอกสารที่จำเป็นประกอบการพิจารณา ซึ่งการชดเชยนั้นจะดำเนินการบนพื้นฐานเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน

ลูกค้าอาจยื่นเรื่องขอชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่ข้อบกพร้องของแพคเก็จก่อให้เกิดความไม่สะดวกอย่างมีนัยสำคัญต่อลูกค้า นกฮอลิเดย์ไม่อาจรับผิดชอบต่อค่าเสียหายด้วยเหตุนี้หากนกฮอลิเดย์สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่นอกเหนือความควบคุมของนกฮอลิเดย์และซัพพลายเออร์ นอกเหนือจากนี้ นกฮอลิเดย์ไม่อาจรับผิดชอบหากนกฮอลิเดย์หรือซัพพลายเออร์ไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์เพื่อทำการป้องกันผลที่จะตามมา หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์นั้นๆ

ทั้งในกรณีที่นกฮอลิเดย์รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหาย ลูกค้าตกลงที่จะพยายามจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ค่าชดเชยจะไม่ถูกพิจารณาหากความเสียหายเกิดจากความประมาทและการปฎิบัติตัวระหว่างการท่องเที่ยวที่ละเลยข้อบังคับในการใช้บริการของซัพพลายเออร์

e) การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน และการรับจองเกินจำนวน

หากเกิดเหตุเที่ยวบินล่าช้า เที่ยวบินยกเลิก และรับจองเกินจำนวน การดำเนินการของสายการบินจะเป็นไปตามกฎการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับเงินค่าชดเชยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกฎดังกล่าว เงินค่าชดเชยที่ลูกค้าได้รับจากทางสายการบินไปแล้วจะถูกนำมาคำนวณหักลบ กับส่วนลดหรือเงินชดเชยค่าแพคเก็จที่มีความเกี่ยวพันกับเหตุของสายการบิน

f) สถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของนกฮอลิเดย์

• มีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในรายละเอียดการเดินทางจนเสร็จสิ้น หรือเกิดจากการตัดสินใจเลือกของลูกค้า
• เกิดความเบี่ยงเบนจากความคาดหวังของลูกค้าโดยไม่ได้เป็นผลมาจากนกฮอลิเดย์ ซึ่งตีความถือว่าเป็นสถานการณ์ปกติสำหรับจุดหมายปลางทางนั้น
• สภาพอากาศ และสภาพทางธรรมชาติที่ผิดปกติ ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของนกฮอลิเดย์
• สถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวอาจพบได้เป็นบางครั้ง ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของนกฮอลิเดย์ หรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากใบยืนยันการเดินทาง
• การเกิดความล่าช้าเพียงเล็กน้อยจากเวลาออกเดินทางเดิม หรือเวลาถึงที่หมายปลายทางเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง ที่เป็นผลมาจากสภาพการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน จะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง แต่ลูกค้ายังคงได้รับความช่วยเหลือและการชดเชยตามสิทธิ์ภายใต้กฎระเบียบของประเทศไทย
• แตกต่างไปจากการที่ตกลงกันไว้ด้วยสาเหตุจากการกระทำของลูกค้าเอง

12. ข้อพิพาท

หากลูกค้ากับนกฮอลิเดย์ไม่สามารถตกลงถึงการยุติข้อพิพาท และข้อร้องเรียนของลูกค้า อาจจะนำมาซึ่งการร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการบริหาร เพื่อหาทางยุติข้อพิพากต่อไป

13. การประกันภัย

ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการประกันภัยการเดินทางได้จากเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งลูกค้าควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและนำหลักฐานติดตัวไปด้วยขณะเดินทาง ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบและตัดสินใจด้วยตัวเองในการเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ ลูกค้ามีหน้าที่จัดหาความคุ้มครองที่คลอบคุลมกิจกรรมดังกล่าว

14. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่นกฮอลิเดย์เก็บผ่านเว็บไซต์ อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของนกฮอลิเดย์

ติดต่อ:

บริษัท นกฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
อีเมล์ cs@nokholidays.com
โทร +662-529-8778
ฉบับที่ 1
ปรับปรุงเมื่อ 1 มีนาคม 2560