การเช็คอินกิจกรรมท่องเที่ยว

หลังการจองสมบูรณ์ คุณจะได้รับใบยืนยันการเดินทางที่ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่องเที่ยว จุดนัดพบ และเงื่อนไขต่างๆ ของทางผู้ให้บริการ ในขณะเช็คอินกิจกรรมท่องเที่ยว หรือการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว เพียงยื่นหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต) พร้อมใบยืนยันการเดินทาง เว้นแต่มีการระบุไว้ในเงื่อนไขของทางผู้ให้บริการ ว่าคุณจะต้องเตรียมเอกสารอื่นไปด้วย