การนำสัมภาระขึ้นเครื่อง

นโยบายการนำสัมภาระขึ้นเครื่อง เป็นไปตามที่สายการบินนกแอร์กำหนด นกฮอลิเดย์ แนะนำให้คุณศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์นกแอร์

Basic baggage guideline

 • น้ำหนักกระเป๋าที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

  โปรโมชน่ั
  • ตั๋วราคาถูก ที่ยังได ้รับบริการบนเครื่องดีๆ ใน แบบนกแอรเ์ชน่ เดม
  • ฟรี กระเป๋ าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  • ฟรี บริการน ้าดื่มบนเครื่อง
  • ฟรี เลือกที่นั่งที่ชอบได ้ล่วงหน้า ไม่มี คา่ ใชจ้า่ ยเพมิ่ เตม
  • เปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้ ตามก าหนด ค่าธรรมเนียม
  นกประหยัด
  • ตวั๋ ราคาคมุ้คา่ ส าหรับทกุ การเดนิ ทาง
  • ฟรี โหลดกระเป๋ า 15 กิโลกรัม (20 กิโลกรัม ส าหรับเสน้ ทางตา่ งปรเทศ)
  • ฟรี กระเป๋ าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  • ฟรี บริการน ้าดื่มบนเครื่อง
  • ฟรี เลือกที่นั่งที่ชอบได ้ล่วงหน้า ไม่มี คา่ ใชจ้า่ ยเพมิ่ เตม
  • เปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้ ตามก าหนด ค่าธรรมเนียม
  นกเปลี่ยนได้
  • ตวั๋ ส าหรับการเดนิ ทางทปี่ รับไดต้ ามใจ
  • ฟรี โหลดกระเป๋ า 20 กิโลกรัม
  • ฟรี กระเป๋ าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  • ฟรี บริการน ้าดื่มบนเครื่อง
  • ฟรี เลือกที่นั่งที่ชอบได ้ล่วงหน้า ไม่มคี า่ ใชจ้า่ ย เพิ่มเติม
  • เปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้ตามใจโดยไม่ต ้อง เสยีคา่ ใชจ้า่ ยเพม
 • ผู้โดยสารสามารถพกกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสาร 1 คน และมีขนาดไม่เกิน 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม.
 • ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติมได้หลังจากจองแพคเกจกับนกฮอลิเดย์แล้ว กรุณาอ่านรายละเอียดใน ‘หน้าจัดการการเดินทาง’
 • สัมภาระพิเศษ อาทิเช่น จักรยาน อุปกรณ์กีฬา มีค่าธรรมเนียมการขนส่ง ตามเงื่อนไขของสายการบิน